PRIVACYVERKLARING

 


 1. Inleiding

 

Middels deze privacyverklaring informeert de groep Databuild u over de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

2. Verwerkingsverantwoordelijke

 

De groep Databuild, alwaar onder meer de volgende vennootschappen toe behoren:

 

  • Databuild Estates NV, gevestigd te Torenlei 6, 2950 Kapellen (België), met als ondernemingsnummer 0780.714.594;

 

  • Databuild Projects NV, gevestigd te Torenlei 6, 2950 Kapellen (België), met als ondernemingsnummer 0847.966.872;

 

  • Mercure T. BV, gevestigd te Torenlei 6, 2950 Kapellen (België), met als ondernemingsnummer 0899.263.541;

 

(hierna verder ‘Databuild’ of ‘Wij’), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna verder uw ‘gegevens’) onder de voorwaarden zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegegevenbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

 

3. Contactgegevens

 

Adres :               Torenlei 6, 2950 Kapellen, België

Telefoon:           +32 (0) 36663447

Website :           www.databuild.be

e-mail:               info@databuild.be

 

4. Toepassingsgebied

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten die Databuild (of aan Databuild worden) verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die Databuild uitvoert.

 

5. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Databuild neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt alle redelijke passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van de gegevens van o.a. haar contractspartijen, leveranciers, werknemers, prospecten, nuttige contacten binnen de sector, netwerkcontacten, sollicitanten, en andere contactpersonen, zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

 

Zo maakt Databuild onder meer gebruik van specifieke software m.b.t. projectontwikkeling en verwerkt zij uw gegevens uitsluitend op eigen informaticasystemen en waarvoor Databuild redelijke inspanningen levert om die te laten beveiligen, onder meer door gespecialiseerde externe informatica- en netwerkleveranciers.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via het volgende e-mailadres: info@databuild.be .

 

In geen geval kan Databuild aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

6. Persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

 

In het kader van de uitoefening van onze activiteiten verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van onze cliënten, nieuwe cliënten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, (voormalige) medewerkers of werknemers, sollicitanten, leveranciers, hun personeel, medewerkers en aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

 

Wij verwerken gebeurlijk de volgende persoonsgegevens afhankelijk van de relatie tot Databuild: persoonlijke identificatiegegevens; dossiernummer; rijksregisternummer voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten; financiële identificatiegegevens; gegevens inzake solvabiliteit, verzekeringen; financiële transacties; beroepsactiviteiten; overeenkomsten en schikkingen; KBO-nummer; vergunningen; persoonlijke bijzonderheden; immigrantenstatuut; in het bezit zijnde mandaten; klachten, incidenten of ongevallen; samenstelling van het gezin, huwelijk of huidige vorm van samenleven; lidmaatschappen van verenigingen, organisaties, groeperingen of beroepsverenigingen; huidige betrekking; loongegevens; Van onze medewerkers verwerken wij tevens beeld- en audiomateriaal voor onze website, sociale media of voor marketing doeleinden.

 

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze cliënten, het cliëntenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie of het gebruik op sociale media.

 

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang. Voor direct marketing activiteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

 

Databuild verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u in het kader van de diensten.

 

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan.  Indien uw gegevens niet meer actueel zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.  U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt gemaakt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking.

  

7. Geautomatiseerde besluitvorming

 

Databuild neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

8. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

 

Uw gegevens zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst, de samenwerking of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moet bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn. De identificatiegegevens van onze voormalige medewerkers kunnen nog na deze termijnen bewaard worden voor netwerking of marketing doeleinden, zoals uitnodigingen op kantoor- of events, en dit tot aan het overlijden van de medewerker, tenzij deze aangeeft dergelijke uitnodigingen niet meer te willen ontvangen.

 

9. Delen van persoonsgegevens met derden

 

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door onze medewerkers, evenals aan derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, sociaal secretariaat, verzekeringsmaatschappijen, advocaat, etc.

 

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

 

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

 

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zou worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketing bureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

10. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

 

Databuild maakt bij haar weten geen gebruik van cookies.  Mocht dit in de toekomst veranderen zullen deze hoogstens beperkt zijn tot technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy, zoals Google Analytics en dit om statistieken inzake het bezoek op haar website bij te houden. Meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics kan u vinden via deze link: www.google.com/analytics/policies/ .

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Als Databuild al cookies zou gebruiken, zullen deze  noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthoudt. Ook kan hiermee de website van Databuild worden geoptimaliseerd.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Databuild en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde onderneming, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres info@databuild.be .

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Databuild houdt eraan zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek en dit uiterlijk binnen de dertig dagen.

 

U dient wel voor ogen te houden dat Databuild gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.[1]

 

12. Toegang door derden

 

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, advocaten, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacy policy.

 

13. Klacht indienen

 

Databuild wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

 

Belgische toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer):

 

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

 


[1] U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening

Gegevensbescherming.

DECLARATION DE PROTECTION DES DONNEES

 


1. Introduction

 

A travers cette déclaration de protection des données, le groupe Databuild vous informe sur la collecte et le traitement de vos données personnelles.

 

En soumettant vos données personnelles, vous reconnaissez expressément avoir lu et accepté la présente déclaration de protections des données et le traitement de ces données.

 

2. Responsable du traitement

 

Le groupe Databuild, à laquelle appartiennent, entre autres, les entreprises suivantes :

 

  • Databuild Estates SA, dont le siège sociale est sis à Torenlei 6, 2950 Kapellen (Belgique), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0780.714.594;

 

  • Databuild Projects SA, dont le siège sociale est sis à Torenlei 6, 2950 Kapellen (Belgique), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0847.966.872;

 

  • Mercure T. BV, dont le siège sociale est sis à Torenlei 6, 2950 Kapellen (Belgique), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numé 0899.263.541;

 

(ci-après ‘Databuild’ of ‘nous), est responsable du traitement des données à caractère personnel (ci-après dénommées "vos données") dans les conditions énoncées dans la présente déclaration de protection des données.

 

Lors de la collecte et du traitement de vos données à caractère personnel, nous respectons la législation belge en matière de protection des données à caractère personnel, ainsi que le Règlement général de la protection des données (" RGPD ") à partir de son entrée en vigueur le 25 mai 2018.

 

3. Coordonnées

 

Adresse :               Torenlei 6, 2950 Kapellen, Belgique

Téléphone:           +32 (0) 36663447

Site Web:              www.databuild.be

e-mail:                   info@databuild.be

 

4. Champ d’application

 

Cette déclaration de protection des données personnelles concerne tous les services fournis (ou à fournir) par Databuild et généralement toutes les activités entreprises par Databuild.

 

5. Comment nous sécurisons les données à caractère personnel

 

Databuild prend au sérieux la protection de vos données et prend toutes les mesures techniques et organisationnelles raisonnables pour garantir que l'utilisation abusive, la perte, l'accès non autorisé, la divulgation non souhaitée et la modification non autorisée des données de ses parties contractantes, fournisseurs, employés, prospects, contacts utiles dans le secteur, contacts de réseau, candidats à l'emploi et autres personnes de contact sont évités autant que possible.

Par exemple, Databuild utilise des logiciels spécifiques pour le développement de projets et traite vos données uniquement sur ses propres systèmes informatiques et pour lesquels Databuild fait des efforts raisonnables pour les faire sécuriser, y compris par des prestataires externes spécialisés en informatique et réseaux.

 

Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas correctement sécurisées ou qu'il existe des indices d'utilisation abusive, veuillez contacter notre secrétariat ou via l'adresse électronique suivante : info@databuild.be.

 

En aucun cas, Databuild ne peut être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect résultant d'une utilisation incorrecte ou illégale par un tiers des données personnelles.

 

6. Données à caractère personnel, les finalités du traitement et la base juridique

 

Dans le cadre de nos activités, nous collectons et traitons les données à caractère personnel de nos clients, de nos nouveaux clients/prospects, des contacts utiles dans notre secteur, des contacts de réseau, des (anciens) employés ou travailleurs, des candidats à un emploi, des fournisseurs, de leur personnel, des employés et des personnes nommées et d'autres contacts utiles.

 

Nous pouvons traiter les données personnelles suivantes en fonction de la relation avec Databuild : données d'identité personnelles; numéro de dossier ; numéro de registre national dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice de nos activités ; données d'identification financière ; données concernant la solvabilité, les assurances ; les transactions financières ; les activités professionnelles ; les accords et règlements ; le numéro CBE ; les licences ; les données à caractère personnel ; le statut d'immigrant ; les mandats détenus ; les plaintes, les incidents ou les accidents ; la composition de la famille, le mariage ou la forme actuelle de cohabitation ; les adhésions à des associations, organisations, groupes ou organisations professionnelles ; l'emploi actuel ; les données de rémunération ; concernant nos employés nous traitons également du matériel image et audio pour notre site web, les médias sociaux ou à des fins de marketing.

 

Les finalités de ces traitements sont l'exécution des accords avec nos clients, la gestion de la clientèle, la comptabilité et les activités de marketing direct telles que l'envoi d'informations promotionnelles ou commerciales ou l'utilisation sur les médias sociaux.

 

Les bases juridiques sont l'exécution d'un contrat, le respect d'obligations légales et réglementaires et/ou notre intérêt légitime. Pour les activités de marketing direct par courriel (tels que les bulletins d'information ou l’envoi de faire-part pour des évènements), l'autorisation sera toujours demandée, et pourra à tout moment être retirée.

 

Databuild ne traite pas de données à caractère personnel spéciales et/ou sensibles vous concernant dans le cadre de ses activités.

 

Nous nous permettons de vous vous signaler que vous portez la responsabilité pour toutes les données que vous nous fournissez et nous comptons sur leur exactitude. Si vos données ne sont plus à jour, nous vous demandons de nous en informer immédiatement.


7. Prise de décision automatisée

 

Databuild ne prend pas de décisions sur la base d'un traitement automatisé qui pourrait avoir des conséquences (importantes) pour les personnes.

 

8. Durée du traitement

 

Les données à caractère personnel sont conservées et traitées par nous sur une période nécessaire aux finalités du traitement et de la relation (contractuelle ou non) entre nous.

 

Vos données seront en tout cas supprimées de nos systèmes après une période de dix ans après la fin de la convention, de la coopération ou du projet, à l'exception des données à caractère personnel que nous sommes obligés de conserver pour une période plus longue sur la base d'une législation spécifique ou en cas de litige en cours pour lequel les données à caractère personnel sont encore nécessaires. Les données d'identification de nos anciens employés peuvent être conservées au-delà de ces délais à des fins de mise en réseau ou de marketing, telles que des invitations à des fêtes ou événements de bureau, et ce jusqu'au décès de l'employé, sauf s'il indique qu'il ne souhaite plus recevoir de telles invitations.


9. Transferts des données à caractère personnel à des tiers

 

Certaines données à caractère personnel collectées par nos soins seront transmises et éventuellement traitées par nos employés, ainsi que par des prestataires de services tiers, tels que notre fournisseur informatique, notre comptable, notre auditeur, notre secrétariat social, nos compagnies d'assurance, notre avocat, etc.

 

Il est possible qu'un ou plusieurs des tiers susmentionnés soient situés en dehors de l'Espace économique européen ("EEE"). Toutefois, les données à caractère personnel ne seront transférées que vers des pays tiers offrant un niveau de protection adéquat.

 

Si nécessaire, vos données à caractère personnel peuvent être transmises à d'autres tiers. Cela peut se produire si, par exemple, nous sommes réorganisés en tout ou en partie, si nos activités sont transférées ou si nous sommes déclarés en faillite. Il est également possible que des données à caractère personnel doivent être transmises afin de se conformer à une décision de justice ou de remplir une certaine obligation légale. Dans ce cas, nous ferons des efforts raisonnables pour vous informer à l'avance de cette communication à d'autres tiers.

Toutefois, vous reconnaissez et comprenez que, dans certaines circonstances, cela n'est pas toujours possible d'un point de vue technique ou commercial ou que des restrictions légales peuvent s'appliquer.

 

En aucun cas, nous ne vendrons ni ne mettrons vos données personnelles à la disposition d'agences de marketing direct ou de prestataires de services similaires, sauf avec votre consentement préalable.

 

10. Cookies ou des techniques similaires

 

A notre connaissance, Databuild n'utilise pas de cookies.  Si cela devait changer à l'avenir, ils seront limités aux cookies techniques et fonctionnels, et aux cookies analytiques qui ne portent pas atteinte à votre vie privée, comme Google Analytics, afin de tenir des statistiques sur les visites de son site web. De plus amples informations sur la politique de confidentialité de Google Analytics sont disponibles via ce lien: www.google.com/analytics/policies/.

 

Un cookie est un petit fichier texte qui est stocké sur votre ordinateur, tablette ou smartphone lorsque vous visitez ce site web pour la première fois. Si Databuild utilisait déjà des cookies, ils seraient nécessaires au fonctionnement technique du site et à votre confort d'utilisation. Ils veillent à ce que le site web fonctionne correctement et se souviennent de vos préférences, par exemple. Ils permettent également d'optimiser le site web de Databuild.

 

Vous pouvez désactiver les cookies en configurant votre navigateur Internet de manière à ce qu'il ne stocke plus de cookies.

 

En outre, vous pouvez supprimer toutes les informations précédemment stockées par le biais des paramètres de votre navigateur.

 

11. Accès, rectification, effacement ou limitation de données

 

Par principe, vous disposez d'un droit de prendre connaissance, de rectification, à l’effacement ou à la limitation de vos données à caractère personnel que nous détenons. En outre, vous avez le droit de retirer votre consentement au traitement des données ou de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel par Databuild et vous avez le droit à la portabilité des données. Cela signifie que vous pouvez nous demander d'envoyer les données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet dans un fichier informatique à vous ou à une autre société que vous aurez désignée.

 

Vous pouvez envoyer une demande de prendre connaissance, de rectification, à l’effacement, la limitation, de transfert de vos données à caractère personnel ou une demande de retrait de votre autorisation ou d'opposition au traitement de vos données à caractère personnel à l'adresse électronique info@databuild.be.

 

Pour s'assurer que la demande d’accès  est faite par vous, nous vous demandons d'envoyer une copie de votre pièce d'identité avec la demande. Assurez-vous que votre photo de passeport, la MRZ (zone de lecture automatique), le numéro de passeport et le numéro de service citoyen (BSN) sont invisibles dans cette copie.

Ceci afin de protéger votre vie privée.

 

Databuild s'efforce de répondre à votre demande dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours.

 

Vous devez garder à l'esprit que Databuild pourrait ne pas être obligé de se conformer à votre demande de prendre connaissance, de rectification, à l’effacement, de la limitation ou de transfert de vos données. Ceci est dû à nos obligations légales, à des raisons d'intérêt général (stockage, analyse statistique, recherche scientifique ou historique), à la constatation, l'exercice ou la justification d'un droit ou à l'exercice légitime du droit à la liberté d'expression et/ou

d'information.[1]

 

12. Accès par des tiers

 

En vue du traitement de vos données à caractère personnel, nous autorisons l’accès à vos données à caractère personnel à nos travailleurs, avocats, collaborateurs et préposés. Nous garantissons un niveau de protection semblable en imposant des obligations contractuelles à ces travailleurs, collaborateurs et préposés, semblables à celles décrites dans la déclaration de protection des données.

 

13. Déposer un plainte

 

Databuild tient également à souligner que vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès de l'autorité réglementaire nationale. Vous pouvez le faire via les coordonnées suivantes :

 

Autorité belge de contrôle de la protection des données (Commission de la protection de la vie privée) :

 

Adresse: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Téléphone: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: commission(at)privacycommission.be 

 
[1] Vous trouverez vos différents droits et les exceptions à partir de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.